Web Indupro

Under våren 2018 har Arbetsmiljöverket publicerat nya föreskrifter där hygieniska gränsvärden för ett antal ämnen omvärderats och nya tillkommit. Detta är publicerat i
AFS 2018:1

Här är några nya gränsvärden

GAS               Nivågränsvärde  (NGV) / Korttidsvärde (KGV)
Bensen                                0,5 ppm / 3 ppm
n-Hexan                               20 ppm / 50 ppm
CO (Kolmonoxid)                  20 ppm / 100 ppm
NO (Kvävemonoxid)               2 ppm / -
NO2 (Kvävedioxid)              0,5 ppm / 1 ppm
ETO (Etylenoxid)                    1 ppm / 5 ppm
SO2 (Svaveldioxid)              0,5 ppm / 1 ppm
HCN (Vätecyanid)               0,9 ppm / 3,6 ppm

Kolla med oss, Vi kan säkert hjälpa Er att följa föreskrifterna genom att justera larmnivåerna i Er utrustning.

Skicka gärna en fråga på     info@indupro.se