Web Indupro
Reagensrör för gasdetektering Reagensrör för gasdetektering

Reagensrör

Ett stort antal giftiga gaser och ångor kan mätas med  gasdetekteringsrör (reagensrör, analysrör, gasdetektering rör/tubes). De används för fastställande av giftig gas i avlopp, skorstenar, containers, tankar eller i andra inneslutna utrymmen. Gasdetekteringsrör möjliggör specifika mätningar där elektroniska sensorer inte fungerar. Vi erbjuder ett utbud på mera än 300 olika gasdetekteringsrör.


Vanliga gaser som kan mätas med reagensrör:

 

Fosfin
Bensen
Toluen
Xylen
Kolväten
Ammoniak
Metylbromid
Klor
Merkaptaner
Aminer
Formaldehyd
Svavelväte
Syre
Koldioxid
Kolmonoxid
Aceton
Alkohol
Vätecyanid
Kvävedioxid

Med flera... många flera..


UNIPHOS™ är för närvarande det mest konkurrenskraftiga märket för gasdetekteringsrör på världsmarknaden, som kombinerar extremt noggranna mätningar med lägsta möjliga pris. UNIPHOS är ISO 9001 certifierat och uppfyller EN1231 Europeisk standard för gasdetekteringsrörsystem.